KOSZYK JEST
PUSTY

+48 503-768-352

total@totaltekstylia.pl

Regulamin

 

REGULAMIN

 

  • 1

Słownik pojęć

Usługodawca – TOTAL Marzena Ciszak, ul. Graniczna 5a, Józefów

Serwis internetowy należący do Usługodawcy, dostępny pod domeną www.total-tekstylia.pl, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy swoje Usługi.

Klient – każdy podmiot składający Zamówienie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawca czynności prawnej (umowy za pośrednictwem Serwisu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodowa (art. 221 Kodeksu cywilnego).

Regulamin – niniejszy regulamin.

Usługa – wykonanie i dostawa Dzieła przez Usługodawcę, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta poprzez Serwis.

Dzieło –– które mogą być przedmiotem Zamówienia przez Klienta koszulki, kurtki, bluzy, czapki itp.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy o Dzieło, złożone za pomocą Serwisu określające parametry, ilość Dzieł oraz sposób zapłaty i dostawy.

System sprzedaży masowej – system prowadzony przez zewnętrzny podmiot (osobę trzecią), w którym Usługodawca zamieszcza oferty nabycia Kuponów.

Kupon – uprawnienie Klienta do zadania wydania przez Usługodawcę Dzieła na warunkach określonych w danej promocji.

 

  • 2

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz zasady zawarcia i wykonania umowy o Dzieło. Do korzystania z Serwisu oraz składania Zamówień niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście. Usługodawca może porozumiewać się Klientem, a Klient z Usługodawcą poprzez e-mail (total@totaltekstylia.pl), telefonicznie pod numerem 48 503-768-352 (poniedziałek-piątek 8:00 – 16:00) oraz pisemnie listem na adres Usługodawcy. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Usługodawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta. Ceny prezentowane na stronie total-tekstylia.pl podawane są w polskich złotych i są cenami brutto. Cena ma charakter wiążący w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Dzieła będące przedmiotem Zamówienia są wolne od wad. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Usługodawca wykonuje Usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem, który przed rozpoczęciem świadczenia Usługi zostaje poinformowany przez Usługodawcę, że po wykonaniu Usługi przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy o wykonanie Dzieła objętego Usługa. Oferta Usługodawcy obowiązuje na terenie Polski. Zakazuje się osobom korzystającym ze Serwisu (w tym Klientom) zamieszczania treści bezprawnych. Zabronione jest przesyłanie przez Klientów projektów Dziel zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich (bez zgody autorów i osób, które znajdują się w projektach zamawianych Dziel).

 

  • 3

Składanie Zamówień

Zamówienia za pomocą Serwisu można dokonać przez cala dobę. W celu złożenia Zamówienia przez Klienta należy skorzystać z kreatora dostępnego w Serwisie wybrać formę dostawy i zapłaty, a także podać kompletne dane osobowe i kontaktowe, aż do kliknięcia przycisku „Kup teraz z obowiązkiem zapłaty” lub innego zawierającego równoważne sformułowanie. Po złożeniu Zamówienia Serwisie wyświetlają wszystkie szczegóły Zamówienia. Ponadto po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje: automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia przez Klienta (niezwłocznie w ciągu 1 dnia roboczego), zazwyczaj w ciągu 1 dnia roboczego w przypadku poprawnie złożonego Zamówienia (nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych) od złożenia Zamówienia – informacje poprzez e-mail, potwierdzająca przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy o Dzieło. Usługodawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności: przelewem na rachunek bankowy, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych obsługiwanych PayU.pl. Klient powinien zapłacić za Dzieło w terminie 4 dni od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Po tym terminie oferta Usługodawcy nie jest wiążąca. Informacje o kosztach dostawy Dzieł są uwidocznione w opisie poszczególnych Dzieł na stronie Serwisu. Ponadto koszty dostawy wyświetlane są w trakcie procedury składania Zamówienia w Programie. Koszty dostawy doliczane są do ceny Dzieła i ponoszone są przez Klienta.

 

  • 4

Realizacja Usług

Warunkiem realizacji Usługi jest podanie w Serwisie przy wypełnianiu formularza Zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikacje i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia). Średni termin realizacji Usługi wraz z dostawa (licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji) to zazwyczaj: od 21 do 45 dni – w przypadku dostawy realizowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej, od 21 do 30 dni – w przypadku dostawy realizowanej za pośrednictwem kuriera. Czas realizacji Usługi jest czasem orientacyjnym, zależnym od Dzieła oraz ilości Zamówień. W przypadku dużej ilości Zamówień czas ten może ulec wydłużeniu, jednakże Usługodawca w każdym przypadku realizuje Usługę maksymalnie w terminie do 45 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dotyczy to szczególnie okresów okołoświątecznych oraz okazji takich jak Dzień Babci, Dzień Kobiet itp. Usługodawca realizuje dostawę Dzieł w następujący sposób: kurierem, Poczta Polska. Miejscem spełnienia świadczenia przez Usługodawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Dzieła (adres dostawy). Klient odbierając dostarczoną przesyłkę obowiązany jest ją sprawdzić (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Usługodawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Usługodawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od usługodawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez klientów niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane. Jeżeli Klient dopuszcza się zwłoki z odebraniem sprzedanego Dzieła, nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty ceny na rzecz Usługodawcy. Usługodawca może też oddać Dzieło na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta lub sprzedać Dzieło na rachunek Klienta na zasadach określonych w art. 551 Kodeksu cywilnego.

 

  • 5

Realizacja Usług na podstawie Kuponów

(np. zakupionych w systemach sprzedaży masowej)

Usługodawca nie przedłuża terminu ważności Kuponu. Upływ terminu ważności Kuponu oznacza, ze Usługodawca nie jest zobowiązany do zadośćuczynienia roszczeniu Klienta o wydanie przez Usługodawcę Dzieła. Usługodawca nie przedłuża terminu ważności Kuponu i nie zwraca pieniędzy jeśli minął termin wyznaczony przez przepisy prawa na odstąpienie od umowy sprzedaży Kuponu. Klient mający status Konsumenta realizuje prawo odstąpienia od umowy (nabycia Kuponu) w terminie 14 dni bez podania przyczyny bezpośrednio od podmiotu zewnętrznego (osoby trzeciej), od której nabył Kupon.

 

  • 6

Reklamacja

Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Dzieła (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Dzieła. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Usługodawcy oraz za pomocą poczty e-mail na adres: total@total-tekstylia.pl Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji. Składając reklamacje Usługodawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i zadań wobec Usługodawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii oraz zdjęć reklamowanego Dzieła. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży oraz zdjęć Dzieła, nie będą rozpatrywane. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwa do siedziby Usługodawcy. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W procedurze reklamacji Usługodawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. W zakresie sprzedaży dokonanej na rzecz Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca wyłącza rękojmie za wady Dzieła. Z uwagi na indywidualny charakter Dziel ich rzeczywisty wygląd i kolorystyka mogą nieznacznie różnic się od wyświetlanych na monitorze. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień Klientów przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka Dzieł mogą także różnić się od podobnych dzieł wykonywanych przez innych Usługodawców. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień Klientów przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

  • 7

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy Ze względu na fakt, że Dzieła są świadczeniem o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu oraz ściśle związane z jego osoba (spersonalizowane), a nadto Klient będący Konsumentem każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia usługi jest informowany przez Usługodawcę, że po wykonaniu usługi utraci prawo odstąpienia od umowy (za wyraźną zgodą Konsumenta), Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) i żądanie zwrotu pieniędzy.

 

  • 8

Ochrona danych osobowych i prywatności

Klient wypełniając formularz Zamówienia w Serwisie bądź Programie oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wypełniając formularz Zamówienia w Serwisie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Usługodawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Usługodawcy mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uczestniczącym w realizacji Usługi. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Usługodawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 9 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Usługi. Składając odrębne oświadczenie Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od partnerów handlowych Usługodawcy. Na stronie Serwisu są wykorzystywane pliki cookie. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

 

  • 9

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo maja te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie www.grafik.sklep.pl (zakładka „Regulamin”) oraz w procesie instalacji Programów i obowiązuje w niniejszej wersji od 25.12.2014 r. Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 r. jest dostępny tutaj. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez: udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 10 ust. 3 Regulaminu, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

 

 

 

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl